گروه حسابداری 89 تربیت مدرس

تاریخ: جمعه 20/08/1390 ساعت: 23:09 بازدید: 801 نویسنده: سلیمان زندی

وجه نقد، سرمایه و سود- ارائه دهنده : سلیمان زندی

 

 

Objective of cash flow information

The primary objective of accounting, according to the FASB, is to provide investors and others with information useful for assessing the amount, timing , uncertainty of prospective cash flows. these cash flows are assumed to form the basic for estimating the market valve of debt, equity, and other financial instruments issues by the firm

هدف اطلاعات مربوط به جریان نقدی:

ازدیدگاه هیئت استانداردهای حسابداری مالی،هدف اصلی حسابداری این است که به سرمایه گذاران ودیگران اطلاعات مفید ارائه کند تا آنها بتوانند مبلغ، زمان و عدم اطمینان(ریسک) جریان های مربوط به آینده را برآورد کنند. فرض بر این است که جریان های نقدی تعیین کننده ارزش بازار اوراق عرضه ، سهام و سایر ابزارهای مالی هستند که شرکت منتشر می کند.

 موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود امتیاز : 888 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 17:30 بازدید: 520 نویسنده: سلیمان زندی

گزارشگری شرکت- ارائه دهنده : مجدی فرد

 

هدف مقاله

 

این مطالعه تحقیقاتی توسط کمیته تحقیق درحسابداری (ARC)انجمن حسابداران خبره 

کانادا (CICA)  به مدیریت  Edward Stamp صورت گرفته است و در سال1980

منتشر شده است.

CICA نخستین انجمن ملی حسابداران خبره درکاناداست که درسال 1902 پا به عرصه

وجود نهاد.(در ابتدا انجمن سلطنتی حسابداران خبره نام داشت.)

هدف CICAازاین سری مطالعات تحقیقاتی (علاوه براین تحقیق)یافتن مبناهایی برای

استاندارد گذاریست.

هدف اصلی این تحقیق معرفی گروههای مختلف منتفع از صورتهای مالی گزارش شده 

توسط شرکتهای سهامی عام و انواع تصمیمات آنها که قرار است استانداردها بر پایه آن

ساخته شوند.در واقع هدف تکامل تدریجی گزارشگری به گروه های منتفع در آینده است.

هدف اصلی گزارشگری مالی به گفته CICA مسئولیت پاسخدهیست.موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
گزارشگری-شرکت گزارشگری-شرکت گزارشگری-شرکت گزارشگری-شرکت گزارشگری-شرکت امتیاز : 805 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 19:20 بازدید: 686 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 1 تئوری حسابداری هندریکسن-مقدمه و روش شناسی تئوری حسابداری-ارائه دهنده : مهری

 

تئوری در مرحله عمل

1- مسائل نظری تنها در "تئوری" مطرح نیست بلکه چنین مسائلی، هم برای مدیریت و هم برای سازمانهای حسابرسی در مرحله عمل مطرح هستند.

2- تئوری حسابداری موضوعی است که به قضاوت حرفه ای آن دسته از افراد بستگی دارد که درگیر امور خاص می باشند.به عبارت دیگر، نه فقط اعضای هیئت استانداردهای حسابداری مالی بلکه حسابداران حرفه ای و آنها که در صحنه عمل می باشند نیز باید در زمینه مسائل تئوریک از قضاوت خود استفاده نمایند.موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
مقدمه-و-روش-شناسی-تئوری-حسابداری مقدمه-و-روش-شناسی-تئوری-حسابداری مقدمه-و-روش-شناسی-تئوری-حسابداری مقدمه-و-روش-شناسی-تئوری-حسابداری مقدمه-و-روش-شناسی-تئوری-حسابداری امتیاز : 941 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 17:54 بازدید: 566 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 17 تئوری حسابداری هندریکسن-اموال،ماشین آلات و تجهیزات-ارئه دهنده : دوج

 

§سه ويژگي اصلي دارايي ها
داراي منافع آتي مي باشد که مي تواند به تنهايي يا با ساير داراييها به صورت مستقيم يا
غير مستقيم، خالص جريان هاي نقدي ورودي در آينده بوجود آورد.
يک واحد تجاري خاص مي تواند از منافع حاصل از دسترسي با آن بهره مند گردد و آن
را تحت کنترل خود داشته باشد.
رويداد مالي يا رويداد ديگري که موجب ايجاد حق براي واحد تجاري در بهره مند شدن از
منافع حاصل از دارايي يا تحت کنترل درآوردن آن شود، در گذشته رخ داده است.

 موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
اموال،-ماشین-آلات-و-تجهیزات اموال،-ماشین-آلات-و-تجهیزات اموال،-ماشین-آلات-و-تجهیزات اموال،-ماشین-آلات-و-تجهیزات اموال،-ماشین-آلات-و-تجهیزات امتیاز : 1009 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 17:41 بازدید: 1701 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 9 تئوری حسابداری هندریکسن-وجه نقد، سرمایه و سود-ارائه دهنده : محمدرضایی

 

 هدف اصلی حسابداری

ارائه گزارشهایی جهت پیش بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان جریانهای نقدی آینده

سود و سرمایه از اساسی ترین مفاهیم هستند که در نهایت  هر دو آنها به جریانهای نقدی وابسته اند.

 

اهمیت وجوه نقد در رابطه ای است که بین سرمایه و سود   به وجود می آید

بیشتر معیارهای سنجش در حسابداری  بر پایه جریانهای نقدی گذشته، حال یا  آینده گذاشته میشود. 

 موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود وجه-نقد،-سرمایه-و-سود امتیاز : 886 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 18:36 بازدید: 818 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 4 تئوری حسابداری هندریکسن-در جستجوی اصول حسابداری-ارائه دهنده : خاکی

 

üیک «اصل» چیست؟(تعاریف «می» و «برن»)
üبرتری واژه ی «استاندارد» نسبت به واژه ی «اصول» از نظر «پی تن» و «لیتلتون»
üواژه ی تطابق
üمقصود از «امر بدیهی یا فرض مسلم»
üتاثیر جنگ جهانی دوم بر حسابداری و اهمیت اصول از دیدگاه جامعه ی حسابداران امریکا
üمقایسه ی اصول و بدیهیات
üتعاریف مختلف در مورد شناخت درآمد
üنقطه ی آغاز برای ارائه ی قواعد حسابداری: 1. بدیهیات یا فرض های مسلم    2.هدف های بلندمدت
üدیدگاه کمیته ی ویت
üهدف از «چارچوب نظری» هیئت استانداردهای حسابداری مالی
üمشکلات ارائه چارچوب نظری


موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
در-جستجوی-اصول-حسابداری در-جستجوی-اصول-حسابداری در-جستجوی-اصول-حسابداری در-جستجوی-اصول-حسابداری در-جستجوی-اصول-حسابداری امتیاز : 1147 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 17:22 بازدید: 519 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 5 تئوری حسابداری هندریکسن-چارچوب مفهومی- ارائه دهنده : فاطمی

  هیئت استانداردهای حسابداری مالی یک چارچوب نظری ارایه کرد تا برای تدوین استانداردهای حسابداری مبنا قرار گیرد.درپیش نویس پیشنهادی که بدان وسیله چارچوب نظری ارائه شد،هیئت استانداردهای حسابداری مالی انرا بعنوان یک قانون اساسی معرفی کرد.جدول  زیر نشان دهنده روند تشکیل این چارچوب است.موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
چارچوب-نظری چارچوب-نظری چارچوب-نظری چارچوب-نظری چارچوب-نظری امتیاز : 1009 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 16:05 بازدید: 1055 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 10 تئوری حسابداری هندریکسن-مفاهیم سود-ارائه دهنده : بازیار

تعريف سود
داشتن اهداف مختلف در ارائه گزارش موجب مي شود که براي سود خالص تعريف هاي مختلفي ارائه شود و مخاطبان مختلف مورد خطاب قرار گيرند. «سود جامع» و «سود عمليات جاري» در دو انتهاي اين طيف قرار مي گيرند.
هدف اصلي گزارشگري مالي اين است که براي کساني که به گزارشات مالي بيشترين علاقه را دارند اطلاعات مفيدي ارائه شود. ولي بايد اهداف خاصي را هم مشخص کرد تا بتوان سود گزارش شده را به درستي درک کرد. يکي از هدف هاي اصلي، که بنا بر فرض، براي همه استفاده کنندگان از گزارشات مالي داراي بيشترين اهميت است نياز به تفکيک سرمايه از سود مي باشد (يعني بين آنچه در شرکت موجود است و آنچه به خارج جريان مي يابد. اين اهداف خاص عبارتند از: موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
مفاهیم-سود مفاهیم-سود مفاهیم-سود مفاهیم-سود مفاهیم-سود امتیاز : 1085 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 17/06/1390 ساعت: 15:48 بازدید: 832 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 15 تئوری حسابداری هندریکسن- استهلاک و نگهداشت سرمایه-ارائه دهنده : موحد

 

§سر فصل های کلی:
§تخصیص بهای تمام شده اولیه دارایی ها به روشی معقول و منظم(سیستماتیک)
§کاهش در ارزش دارایی (کاهش توان بالقوه دارایی در ارائه خدمت)
§تعمیرات و نگهداری
§بازده سرمایه


موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
استهلاک-و-نگهداشت-سرمایه استهلاک-و-نگهداشت-سرمایه استهلاک-و-نگهداشت-سرمایه استهلاک-و-نگهداشت-سرمایه استهلاک-و-نگهداشت-سرمایه امتیاز : 964 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 11/06/1390 ساعت: 08:13 بازدید: 630 نویسنده: سلیمان زندی

فصل 18 تئوری حسابداری هندریکسن- دارایی های نامشهود- ارائه دهنده : سلیمان زندی

 

مباحث مطرح شده در این فصل

 ماهیت و شناسایی دارایی های نامشهود  :  تعریف

 تعیین ارزش دارایی های نامشهود : مبنای ارزشگذاری

 مستهلک کردن دارایی های نامشهود :  تخصیص      

چند نمونه از دارایی های نامشهود : صدور پروانه فعالیت(جواز کار)، جواز باشگاه ورزشی ،هزینه های تحقیق و توسعه ، نرم افزار، نام تجاری   موضوعات:ارائه های مربوط به تئوری حسابداری هندریکسن ,
دارایی-های-نامشهود دارایی-های-نامشهود دارایی-های-نامشهود دارایی-های-نامشهود دارایی-های-نامشهود امتیاز : 786 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|